Calp controlarà l'excés de soroll a partir de l'1 de juliol

Calp controlará el exceso de ruido a partir del 1 de julio
  02/06/2021

Aquest estiu no hi haurà modificacions en l'ordenança de sorolls. Això de l'any passat va ser una excepció i es van flexibilitzar els límits horaris per a pal·liar els efectes de l'estat d'alarma i la crisi sanitària en el sector de la construcció. L'1 de juliol entrarà en vigor l'ordenança sobre condicions acústiques que contempla l'ús de maquinària pesant o de construcció que generen sorolls i, per això, les obres quedaran limitades a determinades franges horàries.

            El text especifica que els treballs de fonamentació per pilotes, ús de retroexcavadores en funcions de martell i de màquines de tall radial quedaran prohibits des del dia 1 de juliol fins al dia 15 de setembre. Així mateix, les obres d'urbanització, de construcció, d'edificació o de qualsevol altra naturalesa que puguen produir soroll, ja siguen públiques o privades, hauran de realitzar-se entre les 9 i les 14 hores i entre les 17 i les 20 hores. S'exceptuarà de la prohibició les obres urgents o d'interés públic, que es realitzen per raons de necessitat o perill.

En els sòls urbans d'ús residencial, quedaran prohibits tot tipus d'obres d'urbanització, construcció o edificació entre els dies 1 i 31 d'agost.

<<< Tornar a la portada