Dénia convoca ajudes a empreses i autònoms per al pagament de fem i ocupació de via pública

Dénia convoca ayudas a empresas y autónomos para el pago de basura y ocupación de vía pública 
  26/11/2021

La Junta de Govern de Dénia celebrada aquesta setmana ha aprovat les bases de les ajudes econòmiques per a empreses i autònoms pertanyents als sectors de comerç, hostaleria, turisme i altres activitats per al pagament de fem i ocupació de la via pública. Les sol·licituds es podran presentar entre l'1 i el 10 de desembre a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. 

Per a determinar la quantia de les ajudes es prendrà com a referència l'import que s'haja d'abonar en l'exercici 2021 de la taxa de Residus Sòlids Urbans i de la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires. Podran beneficiar-se d'elles les persones físiques, persones jurídiques (incloent cooperatives, empreses mercantils i en el seu cas societats civils) i comunitats de béns legalment constituïdes, que realitzen la seua activitat en establiments comercials, d'hostaleria, turisme i altres activitats situats en el municipi de Dénia, excloent La Xara i Jesús Pobre. Entre altres requisits, hauran d'estar donats d'alta en IAE; usar com a establiment permanent per al desenvolupament de la seua activitat econòmica l'immoble per al qual se sol·licita l'ajuda, bé siga com a persona propietària o com arrendatària; disposar d'autorització per a l'ocupació de via pública per a l'exercici 2021 i estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament, amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

  Així mateix, no podran tindre oberts expedients sancionadors amb motiu de la falta de llicència d'activitat o per ocupació de la via pública sense autorització administratives, entre altres supòsits.

  En el cas de la taxa de Residus Sòlids Urbans, l'ajuda podrà aconseguir com a màxim el 50% de l'import a abonar pel sol·licitant per a l'exercici 2021, una vegada descomptat el mínim no subvencionable de 125 euros. Quant a la taxa d'ocupació de via pública, podria arribar a ser del 100% en funció de la plantilla de treballadors que haja mantingut cada empresa sol·licitant respecte a 2020; s'assignarà la quantia màxima del 100% per als qui hagen mantingut com a mínim el 60% de la plantilla personal, assignant-se el 0% de la quantia per a percentatges inferiors al 25%.

Les ajudes completen les mesures que l'Ajuntament de Dénia tenia previstes per al suport dels sectors productius locals especialment afectats per la COVID-19 per al present exercici. El crèdit pressupostari de 2021 destinat a aquestes ajudes, la quantia de les quals pren com a referència l'import de les taxes de recollida de fem i d'ocupació de via pública que paguen els establiments, és de 813.979,26 euros.

<<< Tornar a la portada