L’ordenança reguladora de la neteja, conservació, arbratge i tancament de solars i parcel·les del terme d’Ondara entra en vigor

L’ordenança reguladora de la neteja, conservació, arbratge i tancament de solars i parcel·les del terme d’Ondara entra en vigor
  04/06/2024

L’alcalde d’Ondara, José Ramiro; el regidor d’Agricultura, Medi Ambient, Terme Municipal i Recursos Hídrics, Miguel Gomis, i el conseller delegat de l’empresa municipal SINMA, Jordi Dominguis, acompanyats pel Cap de la Policia Local d’Ondara, Toni Galiano, han informat de l’entrada en vigor l’ordenança municipal reguladora de la neteja, conservació, arbratge i tancament de solars i parcel·les.

La nova normativa resulta aplicable des del  27 de maig després de l’exposició pública de rigor, en compliment de l’acord del ple de la corporació d’Ondara a finals del mes de març.

 

FINS A 3.000 EUROS PER A LES INFRACCIONS GREUS

 

Segons el responsable de Medi Ambient i Terme Municipal, el més important d’aquesta ordenança “és que està inclòs el règim sancionador”. Règim que preveu les infraccions de multa fins a 3.000 euros en les qualificades com a molt greus, de fins a 1.500 en les qualificades com a greus i de fins a 750 per a les qualificades com a lleus. En concret, les primeres abasten les accions i omissions que constitueixen incompliment de les normes que afecten la salubritat i seguretat de terrenys i edificacions i, especialment, l'incompliment reiterat de l'obligació contemplada en l'article 6 de la present ordenança. Pel que fa a les greus es consideren les que incompleixen les normes que, relatives a la seguretat, salubritat o adorn, sí que afecten lleument a persones o béns i, especialment, l'incompliment de l'obligació contemplada en l'article 6. Mentre les greus són les relatives a no mantindre nets de males herbes i males herbes els solars; llançar fems, residus sòlids, terres provinents de moviments extractius, en solars i espais lliures de propietat pública o privada; Abocar aigües residuals, gels, qualsevol tipus de fluids resultat de la deixalla de l'activitat humana o industrial, abandonar animals morts, defecar o evacuar en els solars o espais lliures; el retard en el compliment de les resolucions d'alcaldia o Regidoria Delegada; totes les activitats prohibides o no permeses per aquesta ordenança i que no es trobaren tipificades individualment com a infracció, es consideraran a l'efecte de sanció econòmica com falta lleu; i totes aquelles infraccions a aquesta ordenança que no tinguen caràcter de molt greus o greus.

Miguel Gomis ha destacat que “és important recalcar que l’article 6 de l’ordenança, “Desbrossament i neteja”, estableix que les persones propietàries, i altres obligades al compliment de la present ordenança, hauran de mantindre els béns rústics, parcel·les i terrenys al fet que afecte aquesta ordenança degudament esbrossats amb eliminació de capa vegetal i d'aquells materials inflamables o susceptibles de provocar incendis, devent a més vetlar per la recollida i eliminació d'aquestes restes i materials; i que aquesta obligació s'entén exigible de manera permanent en tots els tipus de sòl”. En això ha remarcat que tots ells hauran d'haver sigut convenientment esbrossats, abans del dia 1 de maig de cada any, i s’hauran de mantindre desbrossats al llarg de tot el període estival, ja que, arribada aquesta data, l'Ajuntament podrà verificar el compliment d'aquesta obligació, procedint a imposar, en cas d'incompliment, les sancions oportunes de conformitat amb el que s'estableix en el règim sancionador de la present ordenança, així com multes coercitives, sense perjudici de l'actuació mitjançant execució subsidiària.

 

APORTACIONS DEL CONSELL AGRARI

 

Així mateix, han subratllat que per tal de redactar l’ordenança, es van recollir les propostes i aportacions fetes pel Consell Agrari, per a complementar la consideració dels responsables municipals de la neteja de parcel·les al terme municipal com un problema de convivència ciutadana, donat que la normativa anterior no comptava amb un règim sancionador ni recollia bona part de les circumstàncies i realitats de l’actualitat en la matèria. En eixa dinàmica, justifiquen que el fonament de l’ordenança radica en la tractar d’evitar les conseqüències de la inobservança ciutadana de les mínimes condicions d’adorn públic, seguretat i salubritat en els solars i terrenys, sovint envaïts per rosegadors, porcs senglars, insectes, enderrocs i males herbes; i de solucionar, per un altre, els problemes de convivència ciutadana que aquestes inaccions comporten.

 

 

<<< Tornar a la portada