La corporació municipal d’Ondara aprova la pujada del Impost de Bens Immobles amb dos abstencions en el si de l’equip de govern

La corporació municipal d’Ondara aprova la pujada del Impost de Bens Immobles amb dos abstencions en el si  de l’equip de govern
  27/10/2023

El ple ordinari d’octubre de l’Ajuntament d’Ondara ha deparat la modificació a l’alça de diverses ordenances fiscals reguladores de taxes i imposts municipals.

        Entre elles ha destacat la de l’Impost de Bens Immobles (IBI)  que puja el tipus de gravamen de l’actual 0,64 al 0,74% per als de naturalesa urbana, i deixa el 0,85 pels rústics i el de 1,30%  per als de característiques especials.

        “No ens agrada la pujada i anem a demostrar el descontent dels partits i dels col·lectius amb abstencions, però necessitem aprovar això” feia constar l’alcalde, José Ramiro per a justificar la necessitat de quadrar un pressupost que permeta afrontar el  pròxim exercici projectes sense pèrdua de subvencions supramunicipals, al mateix temps que s’ajusten totes les despeses municipals el màxim possible. Ramiro ha reconegut com un possible error el haver baixat de 0,67% al 0,64 en octubre del 2022, pel fet que s’han deixat deixar d’ingressar 90.000 euros en l’actual exercici que ara es pretenia compensar amb els vora 330.000 que ara es pretenia obtenir amb eixa pujada del 14%.

        Aquest extrem ha estat compartit des de Compromís de boca de la regidora Nerea Mallol per a recalcar que no estaven d’acord amb la pujada de l’IBI però que”és necessària eixa pujada, per molt que ens dolga i que no ens agrade, per tot el que ha dit l'alcalde: hi ha menys ingressos per plusvàlues, llicències d'obra, etc. Ens agrada? No, però hem de fer-ho; no podem fer una altra cosa, perquè, sinó, comprometem l'estabilitat pressupostària de l'Ajuntament”. A aquesta argumentació s’ha afegit el portaveu del grup valencianista, Jordi Dominguis, per a justificar que “no ens queda una altra, perquè les fonts de finançament de l'Ajuntament són les que són», i emmarcar-ho dins de la promoció econòmica i labor social a portar a cap des de l’Ajuntament que, al seu judici “no pot deixar de fer inversions ni descapitalitzar-se”.

        Així, la proposta comptava amb les abstencions de Raquel Mengual per part del PSPV i de Nerea Mallol per part de Compromís, si be la circumstància possibilitava a l’executiu traure endavant la votació al fer valdre la resta dels sis vots de la coalició de govern, front als cinc del Partit Popular. El portaveu d’aquest grup, Àlex Hernández, va fonamentar el vot en contra perquè, al seu entendre la mesura presa l’exercici anterior per part de govern va tindre caràcter electoralista. A banda, ha criticat el fet de que no quedaren estalvis, “no només per haver de pagar aportacions per fer projectes subvencionats, sinó que també moltes despeses de Regidories han anat tirant de la caixa de romanent que hi havia”. En això ha contraposat la situació en l’existència d’edificis com l’Espai Català o Espai Jove que calia mantenir amb la consegüent despesa, que suposava un agreujament compartiu amb altres pobles del voltant on no experimenta una pujada d’IBI malgrat no sisposar d’un centre comercial que ingressa grans quantitats per eixe concepte.

La principal novetat de la nova l’ordenança de l’IBI ve deparada per l’aplicació d’un un recàrrec del 50% de la quota líquida de l'impost per a aquells béns immobles d'ús residencial que es troben desocupats permanentment. En això, s’exigirà als subjectes passius d'aquest tribut, que siguen titulars de 4 o més immobles d'ús residencial en el terme municipal que es troben desocupats per un període de 2 anys, i es reportarà el 31 de desembre, liquidant-se anualment, una vegada constatada la desocupació de l'immoble i que no concorre cap causa justificativa de les previstes legalment. En el cas de béns immobles d'ús residencial desocupats per un període superior a dos anys, el recàrrec podrà aconseguir el 100%.

 

ACTUALITZACIÓ DE LA TAXA DE RESIDUS

 

Altra qüestió destacable ha estat la modificació de la taxa derivada del servei d’arreplegada, tractament i eliminació de residus sòlids urbans que preveu augmentar la quota de les vivendes residencials de 112,5 euros a 139,8.

El motiu de l’actualització de la taxa en un 24,3%, segons ha explicat el regidor de SINMA, Jordi Dominguis, venia derivat exclusivament per l’increment del preu del tractament dels residus en la planta del Campello. Amb això ha incidit en que tot i que s’havia reduït en els darrers quatre anys el cost de la recollida dels residus per part de SINMA en 5,05 euros per tona -gestió que fa directament l’Ajuntament d’Ondara per mitjà de l’empresa municipal-, i que s’ha mantingut el cost per tona en la planta de transferències de Dénia, la pujada es deu a l’augment del preu en més d'un 50% en la referida planta de tractament. No obstant això, segons ha apuntat, la pujada serà assumida, en part, pel propi Ajuntament d’Ondara; atès que dels 150,79 euros de cost per vivenda, 139,8 euros seran abonats pels rebuts que paguen els usuaris, i la resta serà assumit pel consistori. El percentatge del 24,3% s’aplicarà proporcionalment a la resta d’immobles que són objecte del pagament de la taxa -comerços, restauració, indústries, oficines, locals comercials, farmàcies, tallers, supermercats, estancs, gasolineres, cines, bars, restaurants, hotels, clíniques, guarderies o temples de culte, entre altres; com a novetat s’incorpora l'epígraf de «casinos» i «hotels», degut a les noves llicències d’obertura que s'han concedit-. Així mateix indiquen que per a la modificació de l’ordenança, s’ha tingut de referència l’informe tècnic – econòmic sobre la proposta d’actualització de les Tarifes de la Taxa. L’anterior modificació de la taxa es va realitzar fa 3 anys, a l’octubre de 2020.

La mesura, aprovada amb mitjançant els cinc vots del PSPV i els tres de Compromís, ha comptat amb el vot en contra del PP que ha objectat que en altres pobles que també fan el tractament en la planta del Campello no es repercuteix aquest cost en els veïns. En això el portaveu popular ha afegit que cal buscar millors ingressos sense pujar la quota a les famílies.

 

UNANIMITA EN LA RESTA DE TAXES

 

La resta de taxes a modificar han estat aprovades per unanimitat de tota la corporació. Així en la corresponent a l’Escola Infantil Municipal no s’ha actualitzat quanties econòmiques pel fet que aquest servei s’autofinança amb les quotes actuals, sinó que s’ha optat per modificar de cara a arreplegar la novetat de la incorporació aquest curs de l'alumnat de 0-1 anys. Finançament que es produeix mitjançant les quotes que abonen les famílies i dels bons infantils autonòmics, i que no hi ha aportació econòmica del propi Ajuntament per a mantenir aquest servei. Segons s’indica en l’ordenança, l’alumnat de 2-3 anys tindrà l’assistència gratuïta dins de les ajudes que aporta la Generalitat Valenciana, així com la matricula, que també és totalment gratuïta -únicament es farà un pagament a l’inici del curs de 20 euros en concepte de material-. A banda, l’alumnat de 1-2 anys i 0-1 anys, pagarà 90 euros al mes en concepte d’assistència -sempre i quan hagen tramitat l’ajuda del bo infantil-, a més de 20 euros en concepte de matricula a l’inici del curs, i altres 20 euros a l’inici del curs en concepte de material. Cal recalcar que en els trams de 1-2 anys i 0-1 anys, existeix la subvenció del bo infantil que s’ha de tramitar personalment a l’inici del curs per poder abonar només els 90 euros mensuals d’assistència; aquest bo infantil complementarà el pagament de l’assistència mensual i de la resta (fins el cost total de l’alumne), es farà càrrec l’Ajuntament d’Ondara. En cas de no tramitar la subvenció del bo infantil, que es denegue el bo, o de matricular a l’alumne fora dels terminis acordats sense aquesta subvenció, augmentarà a un mínim de 120 euros al mes i un màxim de 280 en concepte d’assistència de l’alumne al centre. Així mateix, el servei de menjador estarà disponible durant tot el curs amb un preu de 4,50 euros diaris i un màxim de 80 euros mensuals, segons arreplega l’ordenança.

Quant als preus de la piscina municipal, s’ha donat llum verda a l’increment de vora 30% en 2024 per tal d’incloure les noves activitats que es desenvolupen en les instal·lacions -nova piscina coberta exterior, nous cursets i activitats, o dotació i obertura del gimnàs-. En eixa dinàmica, han justificat la necessitat d’actualitzar les tarifes d’activitats pel 2024 en ares a que no es fa des de 2012, i que en aquest període, el cost del servei, al igual que el cost de la vida, ha pujat, mentre es mantenien els imports de les taxes, provocant un increment del dèficit acumulat del servei de la piscina, motiu pel qual s’ha optat per incrementar la taxa, amb l’objectiu reduir el dèficit. Pel que fa als preus per a 2024, la sessió de bany lliure a l’hivern passarà de 2,50 a 3,25 euros; i es posarà com a novetat un bo de 10 entrades, que tindrà un preu de 25 euros. Un abonament anual tindrà un cost de 135 euros -ara és 101 euros-. L'increment també inclourà als abonaments trimestrals, anuals, cursets i resta de serveis.

Pel que fa a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, per a una taxa que havia estat inalterable des de 2006, s’ha establert una quota en funció de la potència i classes de vehicles. Així en els turismes de menys de 8 cavalls fiscals (CVF)16,66 euros; de 8 fins a 11,99 CVF 45,74 euros; de de 12 fins a 15,99 CVF 110,79 euros; de 16 fins a 19,99 CVF 147,86 euros i de 20 CVF endavant 184,80 euros. La mesura manté la bonificació del 75% en funció de la classe de carburant que consumisca el vehicle (els vehicles elèctrics, de piles de combustible o d’emissions directes nul·les tindran bonificació del 75% els cinc primers anys, i els vehicles híbrids tindran bonificació del 75% els tres primers anys); del 75% en funció de les característiques del motor dels vehicles i la seua incidència en el medi ambient (75% per a emissions de CO2 menors de 120 grams per quilòmetre recorregut, durant els 3 primers anys); i del 50% per als vehicles històrics.

Per altra banda, la taxa d’expedició de documents administratius que no s’actualitzava des de 2005 ara es modifica per incloure tots els conceptes de documents que s’expedeixen i els seus corresponents preus. En concret les certificacions, informes urbanístics i informes tècnics tindran un cost de 60 euros; els certificats d’inexistència de disciplina urbanística 30; els certificats per a la inscripció registral de declaració obra nova 50; el certificat de compatibilitat urbanística 50; els certificats del Padró Municipal d’Habitants / volants 1 euro; els certificats cadastrals telemàtics ( per delegació GTC) 3 euros; o informes / atestats de la Policia Local 75 euros.

A més la revisió ha abastat també a l’ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, que es modifica per a adaptar-la a la normativa estatal. D’aquesta forma, el tipus de gravamen de l'impost queda fixat en el 30 % per a qualsevol període de generació, si be es concedirà una bonificació del 75% de la quota en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitatius del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants. Eixe mateix percentatge també s’aplicarà a terrenys, sobre els quals es desenvolupen activitats econòmiques que siguen declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquen tal declaració.

<<< Volver a la portada